การเปลี่ยนและคืนสินค้า

“เส้นไข่ขาว เอ้กกี้เดย์” โดย บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของเรา ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของร้านค้า เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

 • ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ
 • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถบริโภคได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง
 • สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน
 • ต้องการเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
 • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดอยตุงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
 • บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของทางบริษัทเอง (ค่าจัดส่งไม่เกิน 150 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)
 • ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด จะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 061-4963556 หรืออีเมล:  sales.tannd@gmail.com
 2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. นำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัทขนส่ง ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี ติดต่อที่: เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.หรือสามารถนำส่งสินค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนได้ทางไปรษณีย์ พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัทขนส่ง ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี ส่งมายัง บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันสถานะการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ต้องทำการแจ้งมาที่อีเมล sales.tannd@gmail.com หรือ โทรศัพท์: +661-496-3556 
 3. ทางบริษัทจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่สั่งซื้อสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี หรือ โอนเข้าบัญชีในนามบริษัท เท่านั้น

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

บริษัท ทานดี อินโนฟูด จำกัด 

เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110/1 

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 061-4963556

อีเมล: sales.tannd@gmail.com

เว็บไซต์: www.eggydayofficial.com